Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Massagepraktijk en Echo schilderijen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument of koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Britt de Vries;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Klacht: een klacht is elke ontevredenheid over het eindresultaat van de behandeling of over een product waaruit blijkt dat niet aan de verwachting is voldaan door Britt de Vries.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Britt de Vries

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN Britt de Vries

Britt de Vries
KVK: 66418461
Adres: Mozartstraat 75, 6661 BJ, Elst GLD.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de massagepraktijk van Britt de Vries en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Britt de Vries zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit natuurlijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4.3 Alle afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:• de prijs inclusief belastingen;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Britt de Vries de prijs garandeert;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Britt de Vries onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Britt de Vries is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Britt de Vries passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Britt de Vries daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Britt de Vries kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Britt de Vries op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Britt de Vries zal bij de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van Britt de Vries waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Britt de Vries deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 
5.8 Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages Britt de Vries – Massagepraktijk & Danseducatie aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom. Britt de Vries – Massagepraktijk & Danseducatie houdt zich ten alle tijden het recht voor om de behandeling op elk moment te staken en te verzoeken dat de cliënt vertrekt. De kosten voor de massage worden geheel in rekening gebracht.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van diensten:
6.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Britt de Vries bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van producten:
6.3 Producten die u via deze website bestelt, worden op maat volgens de door u verstrekte informatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De bestelling is definitief na succesvolle betaling.

ARTIKEL 7 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

7.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
7.2 Wanneer je als consument gebruik maakt van de herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten voor terugzending voor zijn rekening.
7.3 Als je al het bedrag hebt betaalt, zal Britt de Vries dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. 
7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

8.1 Britt de Vries kan de navolgende diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Britt de Vries dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan Britt de Vries diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Britt de Vries geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Britt de Vries dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
9.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Britt de Vries niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

10.1 Britt de Vries doet zijn best om jou goed van dienst te zijn.
10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed echter uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
10.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
10.5 Na ontbinding conform het lid 3 zal Britt de Vries het bedrag dat de consument betaald heeft, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
10.6 Als Britt de Vries een bestelde dienst niet meer kan leveren krijg je je geld terug, of bieden we je een passend alternatief aan. 

ARTIKEL 11 – BETALING

11.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan na aanbieding van de dienst. 
11.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Britt de Vries te melden.
11.3 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
11.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Britt de Vries kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
11.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft Britt de Vries behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING

12.1 Als je een klacht hebt, laat het Britt de Vries dan snel weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Britt de Vries, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
12.3 Bij Britt de Vries de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Britt de Vries binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Britt de Vries helpt de consument het liefst zelf, zodat er naar een goede oplossing gekeken kan worden. De consument dient Britt de Vries in iedere geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

13.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

14.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Britt de Vries. Als Britt de Vries in de toekomst iets gaat veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op de website.
14.2 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De aanvulling of wijziging van deze algemene voorwaarden worden niet nadelig voor de consument.

ARTIKEL 15 – CADEAUBON

1.    De Britt de Vries – Massagepraktijk & Danseducatie cadeaubon is aan te schaffen in de praktijk, telefonisch of
per e-mail.  Betaling kan contant, via de pin of een factuur.
2.    De Britt de Vries – Massagepraktijk & Danseducatie cadeaubon is tot en met 2 jaar na uitgiftedatum geldig. De ontspanningsmassage moet geboekt worden binnen de geldigheidsperiode van de te gebruiken cadeaubon. Ook moet er bij het maken van de boeking benoemd worden dat het om een cadeaubon gaat. 
3.    Cadeaubonnen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingeleverd.
4.    Lopende en toekomstige kortingen zijn niet geldig in combinatie met de Britt de Vries – Massagepraktijk & Danseducatie cadeaubon of aanschaf daarvan.
5.    Na betaling ontvangt de koper een papieren cadeaubon.
6.    Na aanschaf van de cadeaubon is er in geen geval restitutie mogelijk.
7.    Verzending van de cadeaubon binnen Nederland kost € 2,50 en geschiet uitsluitend naar het adres van de koper. 
8.   Cadeaubonnen worden voorafgaand aan de behandeling ingenomen.

Minderjarigen
1. Minderjarigen onder de 16 jaar worden niet behandeld.

Algemene voorwaarden online Pilates

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Britt de Vries. Door betaling van de factuur gaat de cursist onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.

Inschrijven en betalingsvoorwaarden 

Inschrijving gebeurt door betaling van de factuur voorafgaand aan de cursus. Met betaling verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
Bij inschrijving van minderjarige cursist geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te betalen / akkoord te gaan. Inschrijving geldt voor een blok van een aantal lessen; 4, 6, 8, 10 of 12 lessen.

Opzegging 

Er is sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd.
De opzegging kan op elk moment, vanaf dan betreft de opzegtermijn 2 weken. In dit geval kan er geld terug worden gestort als er nog lessen openstaan.

Verhinderd voor een les 

Het missen van een les door een cursist, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld. Indien de cursist verhinderd is, kan deze les in overleg, en indien mogelijk, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Lesuitval 

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald aan het einde van het blok. In het geval dat dit niet mogelijk is, behoudt Britt de Vries zich het recht om een les per blok (van minimaal 8 lessen) uit te laten vallen in geval van overmacht, zonder verrekening van het lesgeld. Indien meer lessen per blok uitvallen, geldt de restitutie- regeling. Deze houdt in dat indien door overmacht onzerzijds een cursist meer dan een les per blok mist, aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van de overig gemiste lessen. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek te mailen. 

Risico en aansprakelijkheid 

Deelname aan (online) lessen geschiedt op eigen risico.
Mocht Britt de Vries om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Britt de Vries wordt gedekt c.q. uitgekeerd.